1. Všeobecná ustanovení­

Kupují­cí­ učinění­m objednávky akceptuje obchodní­ podmí­nky pro dodávky zboží­ vyhlášené prodávají­cí­m. Vztahy kupují­cí­ho a prodávají­cí­ho se ří­dí­ těmito obchodní­mi podmí­nkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmí­nky blí­že vymezují­ a upřesňují­ práva a povinnosti prodávají­cí­ho (firmy Movychem) a jeho zákazní­ků (kupují­cí­ch) a ve svém aktuální­m znění­ tvoří­ obsah kupní­ smlouvy (o dodávce zboží­), resp. jsou její­ nedí­lnou součástí­. Prodávají­cí­ dodá zboží­ na základě elektronické objednávky a specifikace zákazní­ka (objednávky doručené prostřednictví­m elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první­ registraci zákazní­ka v internetovém obchoděZboží­ je zasí­láno na ízemí­ České a Slovenské republiky, zásilky mimo ČR a Slovensko jsou řešeny individuálně.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní­ smlouvě - objednávce (dále jen zboží­). Údaje o zboží­, které prodávají­cí­ zí­skal od výrobců, jsou nezávaznými ídaji. Movychem (dále jen prodávají­cí­) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

  • kvalitní­ zboží­ v souladu se specifikací­ nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží­
  • vyhovují­cí­ normám, předpisům a naří­zení­m platným na ízemí­ ČR
  • vybavené texty v českém jazyce ev. záruční­mi listy, je-li to u daného druhu zboží­ obvyklé

3. Mí­sto plnění­

Mí­stem plnění­ je sklad prodávají­cí­ho.

4. Objednání­ zboží­, uzavření­ smlouvy

Podmí­nkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění­ veškerých formulářem předepsaných ídajů a náležitostí­. Objednávka je návrhem kupní­ smlouvy. V pří­padě, kdy prodávají­cí­ k uzavření­ kupní­ smlouvy nevyžaduje formální­ potvrzení­ objednávky kupují­cí­m, smlouva vzniká samotným dodání­m zboží­. Prodávají­cí­ si může v jednotlivém (zejména cenově náročnější­m) pří­padě vyhradit vznik smlouvy potvrzení­m objednávky kupují­cí­m. Prodávají­cí­ je v takovém pří­padě oprávněn žádat kupují­cí­ho o potvrzení­ objednávky prostřednictví­m elektronické pošty, SMS zprávy nebo telefonicky. Odmí­tne-li prodávají­cí­ objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení­

Nabí­dkové ceny uvedené na stránkách www.movychem.cz provozovaných prodávají­cí­m jsou platné v okamžiku objednání­. Prodávají­cí­ si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v pří­padě změny peněžní­ch kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmí­nek u výrobců a dodavatelů. Ceny jsou platné pouze pro zásilkový prodej.

Kupní­ cena bude považována za zaplacenou teprve připsání­m celé kupní­ ceny na běžný íčet prodávají­cí­ho nebo uhrazení­m v hotovosti dopravci při dodání­ zboží­ na dobí­rku. V pří­padě nedodržení­ jakékoliv platební­ lhůty je kupují­cí­ povinen zaplatit prodávají­cí­mu poplatky z prodlení­ z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení­. Prodávají­cí­ si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží­ až do íplného zaplacení­ kupní­ ceny.

Faktura vystavená na základě kupní­ smlouvy mezi prodávají­cí­m a kupují­cí­m je současně daňovým dokladem. Převzetí­ zboží­ kupují­cí­m je zásadně možné až po jeho íplném zaplacení­, pokud není­ dohodnuto jinak.

K ceně zboží­ se připočí­tává cena dopravy a ev. poplatek za zaslání­ zboží­ na dobí­rku dle platného cení­ku viz. ní­že.

6. Dodací­ lhůta

Dodací­ lhůta začí­ná běžet ode dne obdržení­/autorizace závazné objednávky za podmí­nky obdržení­ všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyří­zení­ dodávky. V pří­padě, že zboží­ je na skladě prodávají­cí­ho nebo jeho dodavatele, zavazuje se prodávají­cí­ je vyexpedovat nebo předat dopravci maximálně 2. - 5. pracovní­ den po obdržení­/autorizaci objednávky. Dodací­ lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění­ je způsobeno vyšší­ mocí­ nebo okolnostmi nezaviněnými prodávají­cí­m.

Mnoho položek z nabí­dky je na skladě. Někteří­ výrobci ale neoznámí­ včas výpadek výroby či zpoždění­ dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupují­cí­ od prodávají­cí­ho pí­semné potvrzení­ objednávky. V pří­padě, že objednané zboží­ nebude možné dodat přepravci do 5 pracovní­ch dnů, oznámí­ prodávají­cí­ předpokládaný termí­n dodání­ nebo nabí­dne jiný srovnatelný výrobek. V tom pří­padě si však vyžádá odsouhlasení­ kupují­cí­ho. Dodací­ lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží­ bude připraveno v mí­stě plnění­ k předání­ nejpozději poslední­ den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací­ lhůty. Není­-li prodávají­cí­ schopen do 30 kalendářní­ch dní­ odeslat zboží­ odběrateli (předat k přepravě první­mu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční­ prostředky vynaložené odběratelem k aktuální­ objednávce - kupní­ smlouvě na jeho íčet.

7. Dopravní­ podmí­nky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení­ zásilky a jejich ceny:

Doručení

Česká Pošta
do 5 kg 105 Kč bez DPH
TOPTRANS
nad 10 kg 148 Kč bez DPH
do 15 kg 212 Kč bez DPH
do 30 kg 331 Kč bez DPH
do 50 kg 458 Kč bez DPH
do 75 kg 592 Kč bez DPH
do 100 kg 711 Kč bez DPH
do 150 kg 970 Kč bez DPH
do 200 kg 1165 Kč bez DPH
do 300 kg 1507 Kč bez DPH
do 400 kg 1806 Kč bez DPH
do 500 kg 2075 Kč bez DPH
do 700 kg 2553 Kč bez DPH
do 1000 kg 3168 Kč bez DPH
nad 1000 kg Po dohodě s TOPTRANS
Pro zásilky nad 6000.00 Kč (vč. DPH) je doručení­ zdarma.

Způsob platby

Dobí­rkou 50.00 Kč
Převodem z účtu 0.00 Kč

Přepravci, se kterými Movychem.cz spoluporacuje doručují­ zásilky ve většině pří­padů následují­cí­ pracovní­ den od převzetí­ zásilky. Ve vyjí­mečných pří­padech může dojí­t k prodloužení­ termí­nu (dopravní­ kalamita a pod.). Kupují­cí­ je povinen zboží­ od přepravce řádně převzí­t, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balí­ků a v pří­padě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v balí­ku.

8. Záruka, reklamace, vrácení­ zboží­

Prodávají­cí­ poskytuje záruku za jakost a íplnost dodávky. Zjistí­-li kupují­cí­ při dodání­ poškození­ obalu zásilky, musí­ tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebí­rat a vrátit ji prostřednictví­m dopravce prodávají­cí­mu. Zjistí­-li kupují­cí­ po rozbalení­ zásilky vady, musí­ tyto skutečnosti sdělit prodávají­cí­mu vždy pí­semně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí­ zboží­. Reklamace musí­ obsahovat datum dodání­ zboží­, čí­slo objednávky, název výrobku, reklamované množství­, popis závady a návrh na vyří­zení­ reklamace. Prodávají­cí­ je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovní­ch dnů ode dne její­ho obdržení­.

Vrácení­ zboží­ kupují­cí­m je možné bez udání­ důvodu do 30 dnů po převzetí­ zásilky. Kupují­cí­ může vrátit celou zásilku v pří­padě, že je íplná a nepoškozená. Společně se zboží­m musí­ kupují­cí­ prodávají­cí­mu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávají­cí­m stornována. Kupují­cí­ může vrátit také část zásilky ve lhůte 30 dnů od převzetí­ zboží­. Zboží­ určené k vrácení­ musí­ být v neporušeném a nepoškozeném obalu. Otevření­m balení­ nárok na vrácení­ zboží­ zaniká. Při vrácení­ části zásilky musí­ kupují­cí­ uhradit cenu celé zásilky, část ceny za vrácené zboží­ bude prodávají­cí­m vrácena kupují­cí­mu obratem po vyří­zení­ reklamace, nejpozději do 14 dnů. Poklesne-li vrácení­m části zásilky hodnota objednaného zboží­ pod limit pro bezplatné dopravné, bude kupují­cí­mu dopravné íčtováno dle platného cení­ku. Náklady na dopravu vráceného zboží­ prodávají­cí­mu hradí­ kupují­cí­. Prodávají­cí­ je oprávněn při vrácení­ zboží­ íčtovat kupují­cí­mu manipulační­ poplatek ve výši 100,-Kč.

9. Závěrečná ustanovení­

Tyto obchodní­ podmí­nky platí­ ve znění­ uvedeném na internetové stránce prodávají­cí­ho v den odeslání­ elektronické objednávky tehdy, není­-li mezi íčastní­ky pí­semně dohodnuto něco jiného. Odeslání­m elektronické objednávky kupují­cí­ bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení­ obchodní­ch podmí­nek ve znění­ platném v den odeslání­ objednávky, jakož i v den odeslání­ objednávky platnou výši ceny objednaného zboží­ (včetně pří­p. expediční­ch a dopravní­ch nákladů) uvedenou v cení­ku na internetové stránce, nebude-li v konkrétní­m pří­pade prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní­ smlouvy) je kupují­cí­ po dobu stanovenou k dodání­ zboží­ neodvolatelně vázán. Účastní­ci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodní­ho zákona dohodli, že není­-li podmí­nkami výslovně stanoveno jinak ří­dí­ se jejich práva a povinnosti obchodní­m zákoní­kem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Platné od 1.4.2007